CAPITOLUL I

Denumirea, natura juridică şi durata de funcţionare a Asociaţiei

 Art.  1

„ASOCIAŢIA DE CHIRURGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ ŞI TRANSPLANT HEPATIC”, denumită în continuare „Asociaţia”, este persoană juridică română de drept privat, cu scop nepatrimonial, cu caracter medical, şiinţific şi social, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 2

Asociaţia este neguvernamentală, având caracter apolitic şi fără scop economic. Asociaţia şi membrii ei au dreptul la secret profesional.

Art. 3

Asociaţia are sediul central în incinta Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic din Institutul Clinic Fundeni, Şos. Fundeni 258, cladirea A, corp B, etaj 1, camera 1, sector 2, Bucureşti – localitate în care îşi are domiciliul preşedintele ales şi are ca rază de activitate întreaga ţară.

Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale în ţară şi străinătate, în condiţiile legii, la propunerea Consiliului Director şi cu aprobarea Adunării Generale.

Art. 4

Asociaţia va avea ştampilă proprie.

Art. 5

Asociaţia se constituie şi funcţionează pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condiţiile legii şi prezentului Statut.

 CAPITOLUL II

Scopul, obiectivele şi mijloacele Asociaţiei

Art. 6

Scopul Asociaţiei îl constituie permanenta îmbunătăţire a rezultatelor în chirurgia afecţiunilor hepato-bilio-pancreatice şi a transplantului hepatic, pe baza extinderii şi aprofundării formelor de cooperare între hepatologi, chirurgi, anestezişti şi alţi specialişti ai domeniului.

Art. 7

Asociaţia urmăreşte creşterea eficienţei actului operator şi îmbunătăţirea activităţii de îngrijire a bolnavilor cu afecţiuni hepato-bilio-pancreatice şi a transplantaţilor hepatic.

Art.  8

În vederea realizării scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia poate apela la următoarele mijloace:

 • Elaborarea de studii medicale şi de cercetare privind problematica serviciilor de chirurgie hepato-bilio-pancreatică şi de transplant hepatic;
 • Educaţia medicală continuă a specialiştilor în chirurgie hepato-bilio-pancreatică şi de transplant hepatic prin programe corespunzătoare precum şi elaborarea de criterii pentru acreditarea periodică a acestora, împreună cu alte organisme implicate, în acest scop;
 • Iniţierea şi organizarea de programe, activităţi specifice şi cursuri de instruire şi perfecţionare a chirurgilor şi a medicilor cu profil de activitate chirurgia hepato-bilio-pancreatică şi transplantul hepatic;
 • Colaborarea cu alte asociaţii de profil precum şi cu firmele medicale pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor în domeniul transplantului hepatic;
 • În vederea asigurării fondurilor necesare îndeplinirii obiectului de activitate, asociaţia se va implica în iniţierea şi derularea unor programe naţionale prioritare în domeniul sănătăţii şi va participa la implementarea programelor de asistenţă, specifice Uniunii Europene şi programelor guvernamentale din ţările dezvoltate, destinate sprijinirii ţărilor în curs de dezvoltare;
 • Organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, seminarii, conferinţe şi alte reuniuni de specialitate pe probleme de chirurgie hepatică, având dreptul de a oferi diplome, medalii şi titluri de onoare
 • Editarea de materiale de informare şi documentare destinate specialiştilor, necesare îmbunătăţirii activităţii chirurgicale precum şi pentru promovarea acţiunilor şi programelor Asociaţiei;
 • Editarea unor publicaţii de profil;
 • Constituirea de baze de date pe probleme specifice domeniului de interes al Asociaţiei;
 • Iniţierea şi dezvoltarea de contacte interne şi internaţionale cu alte structuri, organizaţii şi asociaţii cu activităţi similare;
 • În funcţie de disponibilităţile financiare, la propunerea Consiliului Director Asociaţia poate:
 1. acorda indemnizaţii unor personalităţi cu merite deosebite în chirurgia hepato-bilio-pancreatică şi de transplant hepatic
 2. susţine financiar participarea medicilor la activităţi ştiiţifice (congrese, simpozioane sau alte manifestări  de profil) din ţară sau străinătate
 • Atragerea, administrarea şi utilizarea, în condiţiile legii, de resurse financiare şi materiale în vederea realizării scopului şi obiectivelor propuse.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul şi sursele de venituri ale Asociaţiei

Art. 9  

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, se constituie din suma de 330 lei, reprezentând contribuţia fondatorilor. Patrimoniul Asociaţiei se completează din resurse financiare şi materiale atrase în condiţiile legii, sub formă de contribuţii, donaţii, legate sau orice alte forme legale.

Art. 10

Sursele de venit ale Asociaţiei sunt:

 • cotizaţiile anuale ale membrilor activi şi taxa de înscriere pentru membrii noi, stabilite de Adunarea Generală
 • diverse forme de de sponsorizare şi fonduri obţinute din ţară şi din străinătate, în lei sau valută, de la persoane fizice sau juridice
 • diverse forme de valorificare a veniturilor proprii: dobânzi, dividende, chirii, vânzare de publicaţii proprii sau obţinute prin schimb
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale
 • patrimoniul iniţial poate fi completat, în condiţiile legii, cu subvenţii, donaţii, legate, bunuri mobile sau imobile
 • alte venituri prevăzute de lege.

Art. 11

Gestiunea Asociaţiei se asigură de personal de specialitate.

Art. 12

Pentru administrarea resurselor financiare atrase, Asociaţia poate deschide conturi la orice instituţie bancară în condiţiile legii.

Art. 13 

Operaţiunile financiare ca şi utilizarea resurselor materiale ale Asociaţiei se derulează în condiţiile legii, cu angajarea semnăturii persoanelor autorizate.

CAPITOLUL IV

Membrii Asociaţiei

Art. 14

Asociaţia de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic are în componenţă următoarele categorii de membri:

            1. Membri fondatori

            2. Membri activi

            3. Membri asociaţi

            4. Membri de onoare

 1. Membrii fondatori sunt cei care au participat la adunarea de constituire a asociaţiei sau au semnat Actul Constitutiv.
 2. Membrii activi sunt membrii fondatori precum şi medici care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare de stat sau private, din România şi care solicită să devină membri ai Asociaţie
  în scris, pe baza unui formular, tip cerere, aprobat de Adunarea generală a Asociaţiei.
 3. Membru asociat poate fi orice persoană fizică sau juridică, care este interesată şi poate să sprijine activitatea, scopurile şi obiectivele Asociaţiei. Dobândirea calităţii de membru asociat se face de către Consiliul Director, pe baza unei cereri de adeziune formulată de către solicitant
 4. Membrii de onoare pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice cu merite excepţionale în plan profesional, ştiinţific, afirmate pe plan naţional şi internaţional, sau cu contribuţii deosebite aduse la atingerea obiectivelor Asociaţiei. Dobândirea calităţii de membru de onoare se face prin hotărârea Consiliului Director.

Art. 15 

Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu excepţia membrilor asociaţi şi a membrilor onorifici;
 • să se informeze cu privire la toate activităţile Asociaţiei;
 • să participe la organizarea şi desfăşurarea activităţii Asociaţiei;
 • săpropună acţiuni care să ducă la îndeplinirea scopului Asociaţiei;
 • să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de realizare a obiectivelor Asociaţiei;
 • să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociaţiei şi să primească informaţiile solicitate
 • să utilizeze baza materială şi informaţională a Asociaţiei;
 • să utilizeze alături de nume calitatea de membru al Asociaţiei, beneficiind de toate avantajele pe care le va conferi această calitate;
 • să reprezinte Asociaţia, pe bază de delegaţie scrisă, la reuniuni şi acţiuni interne şi internaţionale.

Art. 16 

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • să respecte Statutul Asociaţiei şi hotărârile adoptate de organele de conducere ale Asociaţiei;
 • să plătească cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală;
 • să participe activ la buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei şi la creşterea prestigiului acesteia;
 • să informeze prompt şi complet organele de administraţie ale Asociaţiei asupra activităţilor desfăşurate ca reprezentanţi ai acesteia, precum şi în legătură cu orice alte fapte ce interesează domeniul de activitate al Asociaţiei;
 • să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;
 • să contribuie la formarea şi la dezvoltarea bazei de date şi informaţii a Asociaţiei;
 • să participe, la solicitarea Consiliului Director, la adunările şi manifestările iniţiate de organele de conducere ale Asociaţiei, la activităţile profesionale, la Adunările Generale sau la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;
 • să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în cazurile expres stabilite de Consiliul Director;
 • sa nu întreprindă nici un fel de acţiuni de natură să lezeze în vreun fel scopul sau prestigiul Asociaţiei.

Art. 17 

Nerespectarea obligaţiilor statutare poate atrage după sine una din următoarele sancţiuni:

 • atenţionare
 • avertisment scris
 • excludere

Art. 18

Calitatea de membru se pierde, indiferent de categoria în care se încadrează, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

 1. Încălcarea obligaţiilor stipulate în prezentul statut. Pierderea calităţii se realizează prin hotărârea Adunării Generale numai după ascultarea persoanei în cauză.
 2. Neplata cotizaţiei pe o perioadă mai mare de 1 an;
 3. La cererea celui care doreşte să se retragă, pierderea calităţii realizându-se în momentul înregistrării cererii;
 4. Prin săvârşirea de fapte care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei. Pierderea calităţii în acest caz se realizează prin hotărârea Adunării Generale, în baza unor probe doveditoare.
 5. Prin deces
 6. Prin încetarea activităţii Asociaţiei

Art. 19

Adunarea Generală este singura abilitată să decidă excluderea membrului Asociaţiei. Consiliul Director poate decide atenţionarea sau avertizarea scrisă.

Art. 20

Împotriva unei sancţiuni, în termen de 10 zile de la comunicare, se poate face apel la Consiliul Director, care va înainta cererea Adunării Generale în proxima reuniune.

CAPITOLUL V

Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei

Art. 21

Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt:

1.Adunarea Generală;

2.Consiliul Director;

3.Comisia de cenzori sau cenzorul.

Art. 22

Adunarea Generală este organul de conducere care se constituie din totalitatea asociaţilor.

Art. 23

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 • stabileşte strategia şi obiectivelor generale ale asociaţiei;
 • decide modificări ale actului constitutiv şi ale statutului;
 • aprobă rapoartele anuale ale Consiliului de administraţie şi ale Comitetului de cenzori, precum şi exerciţiul bugetar pe anul precedent;
 • stabileşte programul de activităţi pentru anul curent şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent acestuia;
 • hotărăşte validarea cererilor de înscriere şi de retragere din asociaţie;
 • aprobă organigrama asociaţiei;
 • numeşte şi revocă membrii Consiliului Director, preşedintele şi vicepreşedintele, cenzorul sau comisia de cenzori
 • stabileşte numărul de posturi şi statul de funcţiuni pentru personalul angajat;
 • decide înfiinţarea de filiale sau sucursale;
 • stabileşte cuantumul şi periodicitatea cotizaţiei, precum şi cuantumul taxei de înscriere;
 • validează hotărârile Consiliului Director de afiliere la federaţii şi confederaţii;
 • decide dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • aplică orice atribuţii date prin lege sau prin statut în sarcina sa.

Art. 24

Adunarea Generală se reuneşte anual sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.

Convocarea Adunării Generale se face în scris, prin fax, e-mail sau telefonic, de către Consiliul Director, cu cel puţin 5 zile înainte de data reuniunii şi va fi însoţită de ordinea de zi a şedinţei.

Convocarea Adunării Generale extraordinare se poate face la cererea a ¼ din numărul total al membrilor activi, a Consiliului Director sau a cenzorului. Convocarea se face cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei, prin orice mijloc de comunicare şi va cuprinde şi ordinea de zi.

Art. 25

Adunarea generală are drept de control permanent asupra consiliului director şi a cenzorului.

Art. 26

Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi activi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi.